PRAWO

Business Advisors Legal Miłosz i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p

PRAWO

Podatki

Business Advisors Tax sp. z o.o.

Podatki

Usługi

Usługi Prawne

 • Umowy o pracę
 • Umowy o zakazie konkurencji
 • Wypowiedzenia i umowy rozwiązujące stosunek pracy
 • Regulaminy wewnętrzne – w tym Pracy, Wynagradzania, Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Ochrona danych osobowych w zakresie prawa pracy
 • Zgodność z Kodeksem Pracy w zakresie przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia, płac oraz funduszu świadczeń socjalnych
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy
 • Związki zawodowe
 • Urlopy, wynagrodzenie i warunki pracy
 • Spory przed sądami pracy wraz z negocjacjami i reprezentacją w sądzie
 • Arbitraż i mediacja.
 • Obsługa korporacyjna przedsiębiorców, w tym przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, udział w posiedzeniach organów, określanie zasad kadencyjności członków organów, obsługa posiedzeń organów statutowych, zwoływanie walnych, przygotowywanie i składanie
 • Negocjacje i przygotowywanie umów (m.in. sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, przewozowych, spedycyjnych),
 • Przygotowywanie opinii prawnych w przypadku wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa,
 • Opracowania zabezpieczeń umów (weksle, poręczenia, zastawy rejestrowe, hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji),
 • Ocenę umów handlowych, dystrybucyjnych, współpracy, oraz wszelkich innych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • Windykację należności, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę, prowadzenie egzekucji,
 • Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień i kar umownych,
 • Arbitraż i mediacje.
zobacz więcej

Usługi Podatkowe

 • Bieżąca obsługa i wsparcie podatkowe, usługi hot-line
 • Ceny transferowe – przeglądy, analiza, weryfikacja i przygotowanie dokumentacji podatkowej i polityki cen transferowych, analizy benchmarkingowe
 • Doradztwo obejmujące międzynarodowe aspekty podatkowe, umowy międzynarodowe, przepisy wspólnotowe
 • Podatkowe i prawne przeglądy due diligence, niezależne przeglądy i audyty podatkowe
 • Restrukturyzacja i optymalizacja podatkowa w wymiarze krajowym i międzynarodowym
 • Postępowania i kontrole podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne
 • Zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych, przygotowywanie wniosków i reprezentowanie podmiotów w trakcie postępowania, postępowania odwoławcze
 • Doradztwo w sprawach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, kwestie międzynarodowe i wspólnotowe
 • Rozliczenia podatkowe i kwestie ubezpieczeniowe expatów i osób oddelegowanych
 • Wsparcie w ramach postępowań karnoskarbowych
zobacz więcej

Kontakt

Al. Niepodległości 151 lok. 16
02-555 Warszawa

Prawnicy