Prawnicy
Prawnicy

Arbitraż i mediacje.

Prawnicy

Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień i kar umownych,

Prawnicy

Windykację należności, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę, prowadzenie egzekucji,

Prawnicy

Ocenę umów handlowych, dystrybucyjnych, współpracy, oraz wszelkich innych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,

Prawnicy

Opracowania zabezpieczeń umów (weksle, poręczenia, zastawy rejestrowe, hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji),

Prawnicy

Przygotowywanie opinii prawnych w przypadku wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa,

Prawnicy

Negocjacje i przygotowywanie umów (m.in. sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, przewozowych, spedycyjnych),

Prawnicy

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców, w tym przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, udział w posiedzeniach organów, określanie zasad kadencyjności członków organów, obsługa posiedzeń organów statutowych, zwoływanie walnych, przygotowywanie i składanie

Kontakt

Al. Niepodległości 151 lok. 16
02-555 Warszawa

Prawnicy