Prawnicy
Prawnicy

Umowy o pracę

Prawnicy

Umowy o zakazie konkurencji

Prawnicy

Wypowiedzenia i umowy rozwiązujące stosunek pracy

Prawnicy

Regulaminy wewnętrzne – w tym Pracy, Wynagradzania, Funduszu Świadczeń Socjalnych

Prawnicy

Ochrona danych osobowych w zakresie prawa pracy

Prawnicy

Zgodność z Kodeksem Pracy w zakresie przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia, płac oraz funduszu świadczeń socjalnych

Prawnicy

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy

Prawnicy

Związki zawodowe

Prawnicy

Urlopy, wynagrodzenie i warunki pracy

Prawnicy

Spory przed sądami pracy wraz z negocjacjami i reprezentacją w sądzie

Prawnicy

Arbitraż i mediacja.

Prawnicy

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców, w tym przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, udział w posiedzeniach organów, określanie zasad kadencyjności członków organów, obsługa posiedzeń organów statutowych, zwoływanie walnych, przygotowywanie i składanie

Prawnicy

Negocjacje i przygotowywanie umów (m.in. sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, przewozowych, spedycyjnych),

Prawnicy

Przygotowywanie opinii prawnych w przypadku wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa,

Prawnicy

Opracowania zabezpieczeń umów (weksle, poręczenia, zastawy rejestrowe, hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji),

Prawnicy

Ocenę umów handlowych, dystrybucyjnych, współpracy, oraz wszelkich innych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,

Prawnicy

Windykację należności, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz pozwów o zapłatę, prowadzenie egzekucji,

Prawnicy

Dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień i kar umownych,

Prawnicy

Arbitraż i mediacje.

Kontakt

Al. Niepodległości 151 lok. 16
02-555 Warszawa

Prawnicy